Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego centrumskrzydla.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów i usług.

1. Wstęp

 1. Serwis internetowy i sklep zwane dalej Serwisem dostępny pod adresem internetowym www.centrumskrzydla.pl stanowi własność firmy pod nazwą: Centrum Skrzydła Małgorzata Werner, zarejestrowaną pod adresem ul. Kściuczyka 3A 40-750 Katowice, NIP 625 149 62 89, Regon 277605702, zwana dalej Sprzedawcą
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej poniżej. 
 3. Kontakt ze Sprzedającym:
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 09.30 – 17..30

 

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 • Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Usług i Produktów.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.centrumskrzydla.pl
 • Strona internetowa – serwis Dostawcy, umieszczony w sieci Internet pod adresem centrumskrzydla.pl 
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Konta dokonała zakupu dostępu do treści szkoleniowych, usługi lub/i produktu.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 • Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu
 • Kurs – odpłatny lub darmowy pojedynczy kurs online (szkolenie e-learningowe) dostępny na dedykowanej Platformie szkoleniowej i www.centrumskrzydla.pl 
 • Materiał edukacyjny – pliki w formatach tekstowych, graficznych i filmowych odpłatne lub darmowe dostępne na dedykowanej Platformie szkoleniowej i www.centrumskrzydla.pl 
 • E-Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, nagrań audio i wideo, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 • Produkt – towary prezentowane w Sklepie internetowym. 
 • Sesja indywidualna on-line – spotkanie terapeutyczne na odległość za pośrednictwem połączenia online oraz za pomocą programu Meet Google, Skype lub Messenger.
 • Voucher – dokument, który uprawnia jego posiadacza do korzystania z określonych usług i produktów. Uzyskiwany jest po uiszczeniu określonej opłaty. 
 • jest wyłącznie do jednorazowego wykorzystania na produkty / usługi: sesję indywidualną on-line, sesję indywidualną stacjonarną, sesję partnerską, sesję rodzinną, warsztaty ustawień systemowych. 
 • Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu https://www.centrumskrzydla.pl oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej, poprzez który dokonywane jest Zamówienie.
 • Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Stronie internetowej, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.
 • „Siła wyższa” – zewnętrzne zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe lub istotnie utrudnione do przewidzenia i do zapobieżenia, takie jak np. wojny, katastrofy naturalne, pandemie, choroba Covid-19, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej.
 • Reklamacja – zgłoszenie Centrum Skrzydła Małgorzata Werner przez Użytkownika wady Produktu.
 • Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Centrum Skrzydła Małgorzata Werner mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

 

 

3. Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Centrum Skrzydła Małgorzata Werner ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner. zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie. 
 3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 5. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.
 8. Indywidualną sesję on-line można umówić się ustalając szczegółową datę oraz godzinę spotkania, wysyłając na adres email biuro@centrumskrzydla.pl potwierdzenie przelewu lub dokonując zapłaty za pomocą Sklepu
 9. Osoby zapisane na jednodniowy Warsztat, które na niego nie przybędą i nie poinformują mnie najpóźniej do 3 dni przed wydarzeniem tracą wpłaconą kwotę rezerwacyjną na warsztaty. Powiadomienie drogą mailową biuro@centrumskrzydla.pl, ewentualnie pod numer 535 198 208. 
 10. Uczestnictwo warsztatu potwierdza wpłata zaliczki w kwocie 100 zł przed rozpoczęciem warsztatu. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia uczestnictwa w warsztacie, miejsce zarezerwowane straci swoja ważność, pomimo wpłacenia kwoty rezerwacyjnej.

4. Realizacja zamówienia

 1. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Serwisu formach szkoleniowych, zakupić produkt fizyczny lub elektroniczny dokonuje Rejestracji w Serwisie, składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz uiszcza opłatę, przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży dostępu do Kursu lub Pakietu Kursów, usługi, produktu fizycznego lub elektronicznego następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub poprzez złożenie zamówienia telefonicznie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu usług i produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki, obrazów, kursów on-line, warsztatów i innych produktów w Sklepie.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Centrum Skrzydła Małgorzata Werner należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 6. Kurs on-line, Materiał edukacyjny, jest dostępny dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Centrum Skrzydła Małgorzata Werner powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 8. Zamówienia on-line można dokonywać przez 24 godziny w ciągu doby, 7 dni w tygodniu, w ciągu całego roku.
 9. Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny w sprawie zamówienia możliwy jest w godzinach: 09.30 – 17.30. 
 10. Sesje stacjonarne realizowane są w siedzibie firmy a mianowicie w Katowicach ul. Kściuczyka 3A. Warsztaty i inne wydarzenia każdorazowo będę wskazywać na lokalizację im przypisaną. 
 11. Podstawowym sposobem dostawy dla produktów wirtualnych jest wysyłka na adres email podany w zamówieniu, a dla produktów fizycznych wysyłka na adres pocztowy podany w zamówieniu.
 12. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Centrum Skrzydła Małgorzata Werner.
 13. Materiał edukacyjny jest dostępny dla Klienta dożywotnio. Kurs, Pakiety kursów dostępne są na okres ujawniony w opisie Kursu.
 14. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów Kursów dostępnych w Serwisie z ważnych przyczyn (np. siła wyższa, choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu Kursu po jego wykupieniu Klient jest informowany indywidualnie.
 16. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Centrum Skrzydła Małgorzata Werner
 17. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
 18. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu fizycznego inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

5. Ceny i płatność

  1. Ceny podane w Sklepie sią podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
  2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta w przypadku Produktów fizycznych składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  3. Końcowa (ostateczna) kwota do zapłaty przez Klienta w przypadku Produktów on-line oraz usług oznaczona jest na stronie produktu czy usługi.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • Wszelkie opłaty należne z tytułu świadczenia Usług winny być dokonywane na rachunek bankowy wskazany na Stronie oraz we wstępie niniejszego Regulaminu. 
 • W przypadku płatności zagranicznych możliwa jest również płatność: 
 • paypalem: paypal.me/mwernerskrzydla – uwaga! W przypadku płatności paypalem do ceny zakupu należy doliczyć 20 zł (pln brutto) w związku z pobieraną przez serwis Paypal prowizją – tytułem płatności. 
 • na konto Euro: Mbank PL57 1140 2004 0000 3212 0767 8339
 1. Opłaty za sesje on-line należne są z góry, tzn. opłata powinna zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy najpóźniej na 24 godziny przed umówioną sesją. 
 2. Opłaty za sesje stacjonarne i warsztaty stacjonarne płatne są gotówką na miejscu. Możliwa jest także płatność BLIK na nr telefonu 535 198 208. Zasady rezerwacji i uiszczania kwoty rezerwacyjnej na warsztaty stacjonarne opisane są każdorazowo w wydarzeniu. 
 3. Rezygnacja z opłaconej indywidualnej sesji on-line, możliwa jest do 24 godzin przed rozpoczęciem ustalonej sesji indywidualnej. Odwołanie sesji on-line na krócej niż 24 godziny jest równoznaczne ze stratą wpłaconej za sesję kwoty.
 4. Odwołanie sesji stacjonarnej lub on-linowej bez dokonanej opłaty, ale zamówionej, z zarezerwowanym terminem spotkania,  w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówioną sesją wiąże się z pełną opłatą za sesję.
 5. Szczegółowe zasady płatności dla poszczególnych Warsztatów, w tym okresy rozliczeniowe, określają Informacje organizacyjne w Wydarzeniu. 
 6. Klient jest zobowiązany terminowo uiszczać opłaty należne za daną Usługę zgodnie z cenami zawartymi na Stronie i w Sklepie lub indywidualnymi postanowieniami Umowy, obowiązującymi Klienta w dniu świadczenia tych Usług.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen na Portalu. Zmiana ceny produktu w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na ten produkt. Cena podana na Portalu wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

 

6. Fakturowanie

 1. Wraz z zawarciem Umowy Klient akceptuje wysyłanie i udostępnianie mu przez Dostawcę Faktur w formie elektronicznej
 2. Klient otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Klient musi wpisać dane firmy w tym NIP firmy w polu Uwagi.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Centrum Skrzydła Małgorzata Werner usług na rzecz Klienta oraz zapewnienia mu pomocy.
 6. Osoby deklarujące wystawienie faktury, musza zgłosić ten fakt przy opłacania całości należności za produkt (sesje online, warsztaty, nagrania audio, nagrania wideo, kursy on-line, medytacje, obrazy, narzędzia pracy rozwojowej, makramy, kubki) i przesłać dane firmy na adres email: biuro@centrumskrzydla.pl W DNIU DOKONANIA ZAPŁATY/ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY (tzn. w dniu złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji).  Jeśli Klient w/w produktów nie prześle danych do faktury w czasie, o którym mowa powyżej, wpłacona kwota zostanie zafiskalizowana bez możliwości wystawienia faktury.

 

7. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje proszę kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@centrumskrzydla.pl
 2. Po ujawnieniu wady produktu, e-produktu Klient niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Sprzedawcę. 
 3. Sprzedawca lub Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 4. Zgodnie z ustawą ochrony konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i paragrafu „wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy” Użytkownik nie może zwrócić produktu, e-produktu, w przypadku gdy:
 • Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe,
 • Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: biuro@centrumskrzydla.pl 
 1. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.
 3. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. W przypadku produktów podlegających możliwości zwrotu, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Centrum Skrzydła Małgorzata Werner., przelewem z konta firmowego na wskazany przez Użytkownika numer konta.
 6. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Centrum Skrzydła Małgorzata Werner poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
 7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Centrum Skrzydła Małgorzata Werner dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Centrum Skrzydła Małgorzata Werner, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
 9. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem Produktów (obrazy, narzędzia pracy rozwojowej, makramy, kubki) należy sprawdzenie czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku gdy paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272 ze zm., podstawę rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód powstałych w transporcie). Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer przesyłki, jak również datę i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin zawiadomić Centrum Skrzydła Małgorzata Werner o zaistniałych wadach. Po powrocie zareklamowanego towaru i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Centrum Skrzydła Małgorzata Werner realizuje reklamację zgodnie z procedurą.
 10. Zwrot Produktu fizycznego (obrazy, narzędzia pracy rozwojowej, makramy, kubki) należy dokonać na adres siedziby firmy: Centrum Skrzydła Małgorzata Werner ul. Kściuczyka 3A. Koszty transportu przy zwrocie zakupionego towaru ponosi Kupujący. 

8. Prawa autorskie

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na Stronie, są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Portalu materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Treści Strony i zawartość portalu, jej poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, powielane, kopiowane ani publikowane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy. 
 5. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie osobom trzecim lub pośrednim lub odtwarzanie publiczne.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Centrum Skrzydła Małgorzata Werner może kierować roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Centrum Skrzydła Małgorzata Werner.

10. Zasady promocji Skrzydlaty Piątek – Black Friday  

 1. Organizatorem promocji jest Centrum Skrzydła Małgorzata Werner. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu Vouchera i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. 
 2. W okresie trwania promocji Organizator umożliwia Użytkownikom uzyskania rabatu w wysokości 100 zł w postaci Vouchera Skrzydlaty Piątek Black Friday na następujące Produkty (usługi): sesję indywidualną on-line, sesję indywidualną stacjonarną, sesję partnerską, sesję rodzinną, warsztaty ustawień systemowych. Rabat nie łączy się z innymi rabatami. 
 3. Promocja obowiązuje w Serwisie od 25.11.2022 r od godz. 9.00 do 26.11.2022 r do północy. 
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup i opłacenie Vouchera w okresie trwania promocji. 
 5. Voucher jest wyłącznie do jednorazowego wykorzystania na produkty / usługi: sesję indywidualną on-line, sesję indywidualną stacjonarną, sesję partnerską, sesję rodzinną, warsztaty ustawień systemowych. 
 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie zakupić Voucher w okresie trwania Promocji, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
 7. Voucher jest na okaziciela. Nie może on zostać wymieniony na gotówkę po jego zakupie. Zwrot gotówki za niewykorzystany voucher w wyniku odstąpienia od umowy może być tylko na wniosek Kupującego. 
 8. Zamówienia zgodne z Promocją będą realizowane zgodnie z pozostałymi zapisami niniejszego Regulaminu. 
 9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia i reklamacji zgodnie z przepisami i zapisami niniejszego Regulaminu od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 10. Po zakupie vouchera zostanie w ciągu 48 h wygenerowany i przesłany voucher w wersji elektronicznej wraz z jego unikalnym numerem. Zachowaj voucher i okaż go przy rezerwacji sesji lub warsztatów. 
 11. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zapisów lub zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. 
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, kradzież, zniszczenie lub wykorzystanie vouchera bez pozwolenia. 
 13. Aby dokonać rezerwacji terminu sesji lub warsztatów, zadzwoń pod nr telefonu 535 198 208 lub napisz mail na biuro@centrumskrzydla.pl podając swój numer Vouchera. 

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Centrum Skrzydła Małgorzata Werner zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.
 4. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.